FAQ

Version imprimable Accès aux FAQ

Základné informácie

V prípade sporu naše poistné krytie  neprestáva platiť, je iba pozastavené až do momentu, kedy sa so svojim zákazníkom dohodnete na výške jeho dlhu. Pokiaľ si budete želať ochrániť svoju finančnú pozíciu aj v situácii sporu o sumu dlhu vášho zákazníka, mali by ste si zvoliť tento špecifický variant poistenia vo svojej poistnej zmluve.

Základom na výpočet sumy poistného plnenia je zostatok účtu strát, ktorý sa vypočíta nasledujúcim spôsobom:

Do debetných položiek účtu sa zahŕňa nasledujúce:

celková výška neuhradených faktúr vystavených vo vzťahu k plneniam krytým zmluvou vrátane:

- dane

- akéhokoľvek úroku splatného k dátumu splatnosti (okrem úroku vzniknutého po tomto dátume),

- balného, prepravného a nákladov na poistenie plus akékoľvek dane, ktoré je odberateľ povinný uhradiť

Do kreditných položiek účtu sa zahŕňa nasledujúce:

akékoľvek náhrady prijaté k dátumu vypracovania účtu strát.

Pokiaľ zostatok účtu strát presahuje čiastku uvedenú v rozhodnutí o limite, bude maximálny zostatok účtu strát odpovedať čiastke uvedenej v tomto rozhodnutí;

Potom od výsledného zostatku odpočítame vašu spoluúčasť.

Po odpočítaní týchto čiastok vyplatíme kladný zostatok účtu strát až do výšky maximálneho poistného plnenia;

Maximálne poistné plnenie zodpovedá súčtu vyplatených poistných plnení za dodávky realizované v poistnom období a jeho vopred stanovenú výšku nájdete vo vašej poistnej zmluve.

Poistenie sa môže vsťahovať na všetkých vašich domácich aj zahraničných zákazníkov. Výnimkou sú prípady, keď je náš názor na zákazníka negatívny, keď je potenciálny zákazník prepojený s vašou spoločnosťou alebo keď sa jedná o štátny podnik.

Pokiaľ vymôžeme sumu vyššiu, než je poistné plnenie, ktoré ste obdržali, rozdiel vám vyplatíme až do výšky sumy neuhradených faktúr. 

Akonáhle sa dozviete o akejkoľvek udalosti alebo situácii, ktorá by mohla viesť k zhoršeniu finančnej situácie vášho zákazníka, musíte nás na to upozorniť prostredníctvom nášho online systému. Musíte to urobiť najneskôr do 60 dní od dátumu splatnosti príslušnej faktúry.

Toto je zložitá otázka, pretože vždy záleží na konkrétnych zákazníkoch a na odvetví, v ktorom pôsobíte. Aby ste sa však nemuseli viazať zmluvou, z ktorej by ste boli sklamaný, máme v zmluve ustanovenie, ktoré vám umožní od nej odstúpiť. Pokiaľ sa teda stane, že naše krytie v percentách nedosiahne aspoň hodnoty 50%, budete môcť od zmluvy odstúpiť (v stanovenej lehote definovanej v zmluve).

Keď naša poisťovňa neposkytne žiadne krytie, neodporúčame využiť možnosť úhrady na faktúru. Pokiaľ sa však rozhodnete tento spôsob použiť a ak vám vznikne nedobytná pohľadávka, aj potom sa na nás môžete s takým prípadom obrátiť a požiadať nás o vymáhanie pohľadávky.

Aby bylo vaše poistné krytie platné, musíte si u nás vyžiadať stanovisko na úveruschopnosť zákazníka pred tým, než mu zašlete akýkoľvek tovar alebo poskytnete akúkoľvek službu. Aby ste predišli riziku, že nebudete mať k dispozíci krytie, aké od nás potrebujete, môžete si stanovisko na úveruschopnosť zákazníka vyžiadať ešte pred tým, ako s ním podpíšete zmluvu alebo dokonca ešte skôr, než potenciálneho zákazníka oslovíte. 

Cena uvedená na internete zahŕňa poistné a všetky poplatky.

Skúsenosti so spoločnosťami, ktoré neplnia svoje finančné záväzky, ukazujú, že dokonca aj zákazníci, o ktorých si myslíte, že ich dobre poznáte, sa môžu dostať do finančných ťažkostí a prestať preplácať vaše faktúry. Preto je nevyhnutné pokryť celé vaše portfólio zákazníkov bez výnimiek, aby bolo možné vaše riziko znížiť. Do našej zmluvy sa však nezahŕňa obrat, ktorý realizujete s prepojenými spoločnosťami, štátnymi podnikmi alebo súkromými osobami-spotrebiteľmi, čiže tento obrat nie je súčasťou základu predkladaného na poistenie. 

Cena sa odvíja od výšky vášho obratu a od vyhodnotenia ďalších faktorov rizika (vrátane odvetvia v ktorom pôsobíte, a počtu zákazníkov) a možností krytia, ktoré si zvolíte. Cenu zistíte veľmi jednoducho v priebehu niekoľkých minút na internete, akonáhle zadáte podmienky a výšku krytia, ktoré budú vyhovovať vašim potrebám. 

V priebehu obdobia, kedy sa zoznamujete s našou ponukou alebo keď si čítate svoju zmluvu, môžete svoje otázky konzultovať na špeciálnej telefonickej linke.
Keď bude vaša zmluva podpísaná, poskytne vám náš konzultant všetky informácie, ktoré potrebujete k tomu, aby vaše poistenie správne fungovalo. 

EasyLiner bol navhnutý ako produkt, s ktorým je jednoduché pracovať, a ako taký je prispôsobený najmä potrebám malých a stredne veľkých firiem. Cenovú ponuku obdržíte online, kedykoľvek môžete v priebehu zadávania dát na internete požiadať o telefonickú pomoc a v priebehu niekoľkých minút tak získate komplexný návrh poistenia vyhotoveného priamo pre vás. 

Výhody

Na našich internetových stránkach nájdete bezplatné analýzy rizík, ktoré hrozia v rôznych krajinách a v rozličných obchodných prostrediach na celom svete.

Podrobné informácie o rizikách u konkrétnych firiem je možné získať vo forme obchodných informácií, a to po zakúpení prístupu do našej databázy firemných informácií ICON.

Keď budeme vašim zákazníkom volať, aby sme si overili aktuálne informácie, nebudeme im hovoriť, že máte naše poistenie. Pokiaľ by sme im o tom chceli povedať, požiadame vás najskôr o súhlas. Túto skutočnosť však môžete vašim zákazníkom oznámiť sami a dať tak najavo, že svoje podnikanie riadite s náležitou starostlivosťou a s našou pomocou. 

Keď podpíšete poistnú zmluvu, je možné do nej  bezplatne doplniť doložku o vinkulácii poistného plnenia v prospech vašej banky.